Foto: CJUtsiPhoto.com
 

Gielain –"Med språket"–

Efter att ha sett hur efterfrågan på översättningar ökade, framför allt till nordsamiska,  startade Miliana Baer företaget Gielain sommaren 2009.


Vi arbetar med översättningar och tolkuppdrag och nu kan vi även erbjuda utbildningar i nordsamiska och samisk kultur och historia.


Vi översätter främst mellan svenska och nordsamiska, men kan även även översätta till andra språk. Vi levererar översättningar med kvalité, leveranssäkerhet, sekretess och snabbhet. Texter vi levererar blir noggrant korrekturlästa. Vi hjälper bland annat myndigheter, företag, organisationer och artister med översättningar. Och översätter allt från berättelser för barn till tidningsartiklar och juridiska texter.


Gielain tar även på sig tolkuppdrag, både simultan-, telefon- och konsekutivtolkning. Vi har en auktoriserad tolk mellan svenska - nordsamiska, men har även erfarenhet att tolka till/från engelska och från norska. Vi följer kammarkollegiets tolkföreskrifter.


Företaget kan även erbjuda utbildningar i nordsamiska och anordna kurser och föreläsningar om samisk kultur och historia. Vi bygger den utbildning just du behöver. Behöver du en samiskakurs i till exempel vardaglig kommunikation eller fackterminologi eller kanske en kurs i samisk kultur och historia kan vi ordna det.

Vi lämnar gärna referenser vid förfrågan.
 

 
BakgrundJag hade turen att ha tjuriga far- och morföräldrar. De fortsatte prata sitt modersmål nordsamiska med sina barn trots att politiken på den tiden var att utplåna samiska språket. Jag har samiska som modersmål. Det är jag tacksam för, nu har samiskan ett värde igen.

Lagar stadgas för att stärka, utveckla och främja de nationella minoritetsspråken. Nordsamiskan ett av dem. För att detta ska kunna förverkligas krävs det även att de finns översättare som klarar av att översätta till dessa språk. Där kommer jag in, jag översätter till nordsamiska och är även auktoriserad tolk i svenska-nordsamiska. Jag tar även hjälp av andra översättare, korrekturläsare när det behövs. Mina texter korrekturläses alltid.

Mina mor- och farföräldrar hade nog inte förstått ens hälften av det jag pratar om idag. All modern terminologi som rör juridik, mötestermer… fanns inte på den tiden. Eller orden fanns visserligen, men idag har de en ny betydelse. På deras tid betydde Hilgut = en vaja som stöter bort sin kalv. Idag betyder det i mötessammanhang att förkasta ett förslag. Läsa samiska kunde de inte, och hade de kunnat det hade dom kunnat det gamla skrivsättet, 1985 kom det ett nytt skrivsätt där nordsamiskan fick de extra bokstäverna, á, š, ŧ, đ och ž. Det nya skrivsättet har gjort att de som kunde läsa samiska före 1985, kanske  inte orkade att lära sig att läsa och skriva på det nya sättet helt enkelt. Det ryktas om att 80% av samerna är analfabeter inom sitt eget språk,  än idag.

Bargat Gielain

Fitnodaga Gielain Miliana Baer álggahii 2009 go jorgalanbarggut lassánedje.

Mii bargat jorgalusaiguin ja dulkomiin ja dál mii maid sáhttit fállat oahpahusaid davvisámigielas ja sámi kultuvrras ja historjjás.

Mii jorgalit eanemusat ruoŧagiela ja sámigiela gaskkas, muhto mii sáhttit maid jorgalit iežá gielaide. Min jorgalusain lea kvalitehta, sekreteassa. Válbmet barggu áiggis ja jođánit jus lea dárbu. Earret čálli de lea álo dárkkisteaddji guhte dárkkista teavsttaid. Mii veahkehit earret iežá eiseválddiid, fitnodagaid, organisašuvnnaid ja artisttaid jorgalusaiguin. Mii leat earret ieža jorgalan mánáid-, áviisa- ja juridihkalaš teavsttaid.

Gielain fállá maid dulkka, sihke simultána-, telefovdna- ja konsekutiivadulkama. Mis lea dohkkehuvvon (Kammarkollegiet) dulka ruoŧagiela ja sámigiela gaskkas, muhto lea maid vásáhus dulkot eaŋgalasgillii/eaŋgalasgielas ja dárogielas. Mii čuvvot kammarkollegieta dulkannjuolggadusaid.

Fállat maid oahpahusaid davvisámigielas ja lágidit gurssaid ja logaldallamiid sámi kultuvrra ja historjjá birra. Mii ráhkadit dan oahpahusa maid don dárbbahat.

Mii mielas guođđit referánssaid.